آسانسورهای هیدرولیک

آسانسور های هیدرولیک دارای امکاناتی نظیر

گرمکن روغن

شیر پارگی

شیر سرعت غیرمجاز

شیر فشار

ترموستات حرارتی موتور

سیستم خنک کننده 

سیستم نجات اضطراری

مکانیزم جلوگیری از سقوط پاراشوت

سیستم ترمز ایمنی

کلید حد

کلید سوئیچ توقف اضطراری

 دکمه هشدار اضطراری

تراز دو سویه کف بطور خودکار

سیستم پشتیبان پایین آورنده اضطراری

شیر پایین آورنده اضطراری دستی

درب طبقه

درب کابین

تنظیم سرعت بوسیله شیر کنترل هیدرولیکی

تخلیه اضطراری به طور خودکار درصورت قطع برق